Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Państwowa Straż Pożarna 1992-2018 r.

Uchwalone 24 sierpnia 1991 roku: ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej otworzyły nową kartę w dziejach pożarnictwa polskiego. Straż pożarna postrzegana dotychczas jako służba zajmująca się gaszeniem pożarów, stała się w pełni profesjonalną służbą ratowniczą, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do ochrony życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Zmiany organizacyjne, system szkolenia oraz wprowadzanie specjalistycznego wyposażenia spowodowały przeobrażenia strażaka w profesjonalnego ratownika udzielającego pomocy w różnych sytuacjach gdzie zagrożenie jest życie, zdrowie bądź mienie. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, do którego włączono szereg podmiotów. 

W okresie XX- lecia w całym kraju zbudowano wiele nowych strażnic, zmodernizowano lub wyremontowano wiele obiektów. Niemal w całości zostały wymienione pojazdy ratownicze. Diametralnie zmieniło się wyposażenie i umundurowanie strażaka. 

Gdyńska straż pożarna, dzięki bardzo dużemu zrozumieniu i przychylności władz miasta, od początku lat 90-tych  ubiegłego wieku starała się wykorzystać wszelkie możliwości do rozwoju infrastruktury użytkowanych obiektów oraz pozyskiwania terenów pod budowę nowych strażnic, mając na celu rozwój sieci jednostek PSP w mieście. Wdrożono program sukcesywnej  wymiany pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz doposażanie i wymianę umundurowania strażaków. Zmiany organizacyjne i systemowe pozwoliły na znaczne „odmłodzenie” stanu osobowego gdyńskiej komendy, a zmiany w kształceniu i szkoleniu ratowników spowodowały podniesienie poziomu profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania strażaków do realizacji zadań ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, radiologicznego i medycznego.  

Z chwilą utworzenia Państwowej Straży Pożarnej tj.1 lipca 1992 rejon działania, ówczesnej  Komendy Rejonowej PSP w Gdyni, obejmował miasto Gdynia, miasto Rumię i gminę Kosakowo.

Powołano natomiast trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze w Gdyni Śródmieściu – kat. A, Gdyni-Chyloni – kat. D i w Rumi kat. C, a ich podstawowe wyposażenie w sprzęt było następujące:

HISTORIA KR PSP Gdynia 1992 250

 • 4 samochody gaśnicze Star GBA 2,5/16,
 • 3 samochody gaśnicze Jelcz GCBA 6/32
 • 1 samochód gaśniczy Tatra GCBA 8/32
 • 1 samochód auto-drabina Magirus SD-30,
 • 1 samochód podnośnik hydrauliczny Steyer SH-33,
 • 1 samochód podnośnik hydrauliczny Steyer SH-33,
 • 1 samochód ratownictwa technicznego – Star SRT,
 • 1 samochód rozpoznawczo-ratowniczy Fiat – SLRR,
 • 1 samochód podnośnik hydrauliczny SH-18,
 • 1 samochód ratownictwa drogowego Żuk SLRD,
 • 1 samochód wężowy STAR SW-2000,
 • 3 samochody osobowo-operacyjne Fiat 125p – SOP,
 • 1 samochód gospodarczy Żuk.

Stan etatowy Komendy Rejonowej PSP w Gdyni ustalono na 189 osób pełniących służbę w komendzie i 3 jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Pierwszymi dowódcami tych jednostek zostali:

 • w Gdyni- Śródmieściu – mł. kpt. inż. Zbigniew Bizewski,
 • w Gdyni- Chyloni - mł.kpt.inż. Marek Kramek,
 • w Rumi – st. kpt. Henryk Skowroński.

Rozszerzone zadania Państwowej Straży Pożarnej postawiły bardzo wysoko poprzeczkę wymagań, a Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Gdyni Śródmieściu, decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, została wyznaczona jako wiodąca w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie województwa gdańskiego oraz powołana do funkcji Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dodatkowo wymusiło to pilną potrzebę dosprzętowienia, a także systematycznego podnoszenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności.

Zapowiedziane w 1992 r. zamiany zasad emerytalnych funkcjonariuszy pożarnictwa spowodowały duży napływ do naszych jednostek strażaków zatrudnionych w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych.

Dzięki temu nowe, trudne zadania, można było realizować w oparciu o liczniejszą i doświadczoną kadrę zawodową. W gronie strażaków, którzy zasilili szeregi gdyńskiej Komendy w tym okresie znaleźli się: bryg. inż. Bolesław Laskowski, bryg. inż. Munwitt Niemczyk, mł. bryg. inż. Tadeusz Kuchciński, st. kpt. inż. Stanisław Świeczkowski, asp. Leszek Jaczewski, asp. Józef Ćwikliński oraz spora grupa podoficerów, wywodząca się przede wszystkim ze straży kolejowej i straży Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Ta doświadczona kadra została wsparta dużą grupą młodych oficerów i aspirantów skierowanych po ukończeniu szkół do służby w Gdyni. Tak licznej i dobrej kadry, jak na przestrzeni pierwszych lat Państwowej Straży Pożarnej, nie było w dotychczasowej historii gdyńskiej straży.

Podjęto wówczas działania rozwojowe, skupiając się a kilku kluczowych zagadnieniach, mianowicie:

 • utworzeniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Ratowniczego,
 • rozbudową Rejonowego Stanowiska Kierownika do potrzeb ZSR,
 • utworzeniem w Gdyni plutonu ratownictwa chemicznego,
 • wdrożeniem systemu kontenerowego do celów ratowniczych,
 • kontynuacją modernizacji obiektu przy ulicy Władysława IV.

         Przy dużym wsparciu ze strony Urzędu Miasta w Gdyni, Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku i Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Gdańsku, szybka realizacja wymienionych powyżej zagadnień doprowadziła do uruchomienia działalności Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta w dniu 24 maja 1994 roku. Gdynia obok Olsztyna, stała się jednym z pierwszych miast w Polsce, posiadających system wspomagający działania ratownicze. W pierwszym etapie przystąpiło doń 18 podmiotów, w tym większość podstawowych w mieście służb ratowniczych i technicznych.

         Od tej pory dalszy rozwój systemu połączony był z jego codziennym funkcjonowaniem, prowadzeniem i doskonaleniem działań ratowniczych oraz poprawą ich skuteczności.

Pod koniec 1994 roku był już zaprojektowany i zbudowany pierwszy kontener (tworzący początek systemu kontenerowego) przeznaczony do przewozu sprzętu ochrony dróg oddechowych. W fazie projektu był następny – do ratownictwa ekologicznego.

HISTORIA samochod rat chem SCRChem 250Rozpoczął również działalność plutonu ratownictwa chemicznego. Wiązało się to z otrzymaniem ze środków PSP i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska samochodu ratownictwa chemicznego m-ki Jelcz. Dla strażaków była to wielka gratka, samo wyposażenie pojazdu w sprzęt ratownictwa chemicznego niemieckiej firmy Schmitz, warte było około 7mld starych złotych. Każdy element, bez którego sprawna likwidacja awarii chemicznej byłaby niemal niemożliwa był dokładnie przemyślany. Na podstawowe wyposażenie składały się: urządzenia pomiarowe, sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia, ubrania chemiczne, aparaty powietrzne, latarki przeciwwybuchowe, narzędzia nieiskrzące,  sprzęt uszczelniający, agregaty prądotwórcze, zbiorniki i pompy do przepompowywania substancji toksycznych, sprzęt do dekontaminacji. W sumie samochód ten to jeden wielki magazyn z tysiącem elementów. Aby sprawnie realizować działania interwencyjne z zakresu chemii, trzeba było przeszkolić całą jednostkę oraz część załogi z JRG 2.

2 października 1995 r. odszedł z Gdyni komendant bryg. inż. Hieronim Kosecki – awansując na szefa komendy wojewódzkiej w Koszalinie.

Nowym komendantem został kpt. inż. Zbigniew Bizewski, a zastępcą mł. bryg. inż. Tadeusz Kuchciński. Zbiegło się to z odejściem za emeryturę kilku kluczowych funkcjonariuszy oraz przejściem części kadry Komendy, w krótkim czasie, do innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

           Dało to szansę szybkiego awansu i wykazania się inicjatywą grupie młodszych oficerów. Dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych zostali: w Gdyni Śródmieściu kpt. mgr inż. Krzysztof Markiewicz, a w Rumi kpt. mgr inż. Piotr Ściebura.

        Zadaniem podstawowym dla nowej kadry osobowej komendy i jednostek stała się kontynuacja, rozpoczętego w 1992 roku rozwoju Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, rozbudowa systemu kontenerowego i doskonalenie zadań z zakresu ratownictwa chemicznego, medycznego i wodnego. A ponadto dosprzętowienie jednostek oraz mobilizacja załogi do prac związanych z oddaniem do użytku garaży, warsztatów, zaplecza technicznego, remontu placu koszarowego i budowy bazy do uprawiania sportu. Wszystkie działania były wykonywane, mimo wciąż rosnącej liczby zdarzeń.

     Od chwili powstania Państwowej Straży Pożarnej i przeobrażenia jej w służbę ratowniczą w Gdyni nastąpił ponad dwukrotny wzrost ilości wszystkich interwencji. Ciężar ilościowy działań ratowniczych przesunął się od pożarów, stanowiących początkowo prawie 70 proc. wszystkich działań, w kierunku likwidacji zdarzeń innych niż pożary, dla których przyjęto stosować ogólną nazwę- miejscowych zagrożeń.

 

      Sukcesywnie dokonywano wymiany sprzętu ratowniczego oraz pojazdów ratowniczo- gaśniczych i specjalnych.

      Na koniec sierpnia 1998 roku wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (łącznie z Ośrodkiem Szkolenia PSP) rejonu Gdynia przedstawia się następująco:

HISTORIA Pojazdy pozarnicze 1998 250

 • 3 samochody ratownictwa drogowego SLRD, w tym 2 na podwoziu VW i 1 na podwoziu Lublin II,
 • samochód ratownictwa technicznego SCRT na podwoziu Stara 266 ,
 • 4 średnie samochody gaśnicze, 3 GBA 2,5/16 na podwoziu Stara 244 oraz nowy GBA 2/24  SHL 650,
 • 5 ciężkich samochodów gaśniczych- 3 GCBA 6/32 na podwoziu Jelcza 004, 1 GCBA 8,2/32 Tatra, 1 nowy GCBA 5/24 na podwoziu Jelcza 010,
 • 3 podnośniki (autodrabiny) – autodrabina SD-30, podnośnik hydrauliczny Bronto SHD-33 na podwoziu Steyer, podnośnik hydrauliczny SH 18 na podwoziu Star,
 • 1 samochód ratownictwa chemicznego SCRChem na podwoziu Jelcza, wyposażony przez firmę Schmitz,
 • 2 ciągniki kontenerowe na podwoziu Jelcza, umożliwiające transport 6 specjalistycznych nadwozi,
 • 2 samochody gospodarcze na podwoziu Stara i Lublina II,
 • 6 samochodów operacyjnych i rozpoznawczych na podwoziu Poloneza i Fiata 125p. 

W 1998 roku zakończono cykl inwestycyjny w obiekcie przy ulicy Władysława IV. Podstawowym źródłem finansowania remontu  był fundusz inwestycyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Ale na przestrzeni wielu lat środki przydzielane na wykonanie robót były niewystarczające i pozwalały na wykonanie tylko podstawowych zadań, na poziomie niesatysfakcjonującym strażaków. Trzeba, więc było dużego wysiłku i zaangażowania załogi, aby realizacja wielu elementów remontu stała się możliwa. Przypomnijmy choćby kilka prac wykonanych w ostatnim okresie wyłącznie przez strażaków jednostki, a mianowicie:

 • budowa stanowiska do konserwacji i mycia ubrań chemicznych,
 • budowa stanowiska obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 • montaż elektrycznej bramy wjazdowej i remont ogrodzenia obiektu,
 • budowa boiska sportowego do gier zespołowych,
 • zamontowanie elektronicznego systemu dozoru obiektu,
 • urządzenie szatni ubrań bojowych
 • budowa sauny i siłowni,
 • mycie i malowanie elewacji strażnicy, wymiana stolarki okiennej, przebudowa holu wejściowego, dyżurki, sal sypialnych i wykładowych.    

 

Jubileusz 65 –lecia ZSP

Gdyńska Zawodowa Straż Pożarna obchodziła w 1998 roku jubileusz 65-lecia. Z tej okazji  zawiązał się Komitet Fundacji Sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gdyni Śródmieściu. Na czele komitetu stanęła pani prezydent Gdyni, poseł na Sejm RP Franciszka Cegielska. Dla gdyńskich strażaków to był zaszczyt i duże wyróżnienie.

HISTORIA Uroczysta msza Swietojanskiej 250

Uroczystości  związane z 65-leciem Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni odbyły się 5 września 1998 roku i swoim rozmachem przypominały lata największej świętości gdyńskiej jednostki. Przygotowania do tego wyjątkowego  dnia trwały kilkanaście miesięcy. Przy wielkim wsparciu ze strony ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego zorganizowano, pierwszą po 50-letniej przerwie, zbiorową mszę świętą dla gdyńskich strażaków. Z myślą o mieszkańcach miasta przygotowano wystawę sprzętu pożarniczego i pokazy sprawności strażackiej.

Uroczystości rozpoczęły się w siedzibie Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni przy ulicy Władysława IV, gdzie Prezydent Gdyni Franciszka Cegielska oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zbigniew Meres dokonali przekazania nowych samochodów do gdyńskich jednostek. Następnie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i ks. Jerzego Kołodziejczaka – krajowego kapelana strażaków. Na mszę świętą zaproszono strażaków i pracowników gdyńskich jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz weteranów służby pożarniczej. Obecne były władze i mieszkańcy miasta.

HISTORIA Akt wreczenia sztandaru 250W południe na Skwerze Kościuszki, odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Gdyni – Śródmieściu, ufundowanego przez społeczeństwo miasta. Sztandar przekazał strażakom Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bogdan Borusewicz. Obecni byli między innymi Wojciech Szczurek – przewodniczący Rady Miasta Gdyni i Elżbieta Gwiazdowska – przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta.

 

 

  

 

Reforma administracyjna w straży

Po 1 stycznia 1999 roku przyszedł czas na kolejną zmianę obszaru działania i struktury organizacyjnej dotychczasowej Komendy Rejonowej. Państwowa Straż Pożarna zaczęła funkcjonować, na poszczególnych poziomach administracji publicznej jako administracja  zespolona. Tym razem związane było to z reformą administracji publicznej  kraju. powstało 16 nowych województw, 308 powiatów ziemskich i 65 powiatów grodzkich. Gdynia stała się powiatem grodzkim, a zwierzchnikiem służb zespolonych na szczeblu miasta został prezydent miasta. Wśród najistotniejszych zadań powiatu znalazła się również ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa oraz zapobieganie klęskom żywiołowym.

Dotychczasowa Komenda Rejonowa zmieniła nazwę na Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Jej budżet stał się częścią budżetu miejskiego, a komendant miejski dysponentem środków budżetowych III stopnia. Nie bez znaczenia wpłynęło to na dalszy rozwój straży w mieście. Konsekwencją reformy było wyłączenie miasta Rumii i gminy Kosakowo spod nadzoru gdyńskiej Komendy. Rumia znalazła się w powiecie wejherowskim, a Kosakowo w puckim.

 

Strażacy na Oksywiu

           Od wielu lat trwały starania strażaków o utworzenie w mieście sieci jednostek pozwalającej właściwie rozśrodkować siły i środki, a tym samym skuteczniej prowadzić działania ratownicze.

           Najwcześniej sukcesem zakończyła się modernizacja budynku i powołanie nowej jednostki ratowniczo gaśniczej w Gdyni – Oksywiu. Dzięki niej dojazd na miejsce akcji, w tym rejonie miasta, skrócił się nawet dwukrotnie.

            „Straż na Oksywiu”, „Bliżej do pożaru”, „Będą szybciej gasić” – to tylko niektóre tytuły artykułów wybrzeżowych gazet z ostatnich dni 1999 roku. Jednostka straży pożarnej w obiekcie przy ul. Dickmana 14 funkcjonowała do roku 1976. Po tym okresie w wyniku reorganizacji jednostkę bojową rozwiązano, a budynek zaadaptowano na magazyn obrony cywilnej i mieszkania pracownicze.

HISTORIA Akt Powolania JRG3 Oksywie 250

W dniu 30 grudnia 1999 roku, w obecności władz miasta, uroczyście uruchomiono działalność jednostki. Prace nad adaptacją obiektu trwały 10 miesięcy.

Obiekt jest niewielki. Posiada dwa boksy garażowe oraz zapewnia minimalne warunki socjalne dla załogi. Budynek został skanalizowany i wyposażony w kotłownię olejową. Koszt modernizacji wyniósł około 300 tys. zł. Połowę inwestycji sfinansowało miasto. Pomogli też sponsorzy m.in. firma ,,Klimawent”, która zafundowała nowoczesny układ wyciągu spalin. Przy przebudowie obiektu duży wkład pracy wnieśli sami strażacy. Dowódcą nowej jednostki w Gdyni- Oksywiu został  st. kpt. Grzegorz Kmiecik. Jednostka została wyposażona w dwa wozy gaśnicze i samochód operacyjny.

Awanse i zmiany kadrowe 

W 2002 r. w województwie pomorskim, a także w Gdyni doszło do zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych. W dniu 22 kwietnia obowiązki pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP objął st. bryg. Piotr Świeczkowski, dotychczasowy zwierzchnik strażaków z powiatu tczewskiego. Zastąpił on na tym stanowisku st. bryg. Janusza Szałuchę, który pełnił tę funkcję 13 lat, a w straży pożarnej służył 36 lat.

Nowy komendant jeszcze w kwietniu zaproponował powierzenie stanowiska swojego zastępcy mł. bryg. Zbigniewowi Bizewskiemu – komendantowi miejskiemu PSP w Gdyni. 10 maja 2002 roku na placu wewnętrznym jednostki w obecności władz miasta odbyła się oficjalna uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta miejskiego. Po 23 latach służby w gdyńskiej jednostce przeszedł do pracy w komendzie wojewódzkiej.

Po awansie mł.bryg. Zbigniewa Bizewskiego na zastępcę pomorskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej jego miejsce na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Gdyni zajął bryg. Tadeusz Kuchciński, a zastępcą pozostał mł.bryg. Krzysztof Markiewicz.

                   

Strażacy w nowych strażnicach     

HISTORIA Otwarcie JRG2 250Kolejnym etapem rozwoju sieci straży w Gdyni było oddanie w dniu 5 października 2002 r. do użytku obiektu nowej strażnicy w dzielnicy Gdynia-Chylonia.

Zaawansowane prace budowlane rozpoczęto w roku 1999, a dnia 5 października 2002 r. oddano uroczyście do użytku dwukondygnacyjny budynek główny strażnicy z halą garażową. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju – nadbryg. Zygmunt  Politowski, wicewojewoda pomorski – Stanisław Kochanowski, prezydent miasta Gdyni – Wojciech Szczurek, a poświęcenia jednostki dokonał biskup Zygmunt Pawłowicz. Wyposażeniu jednostki stanowiły 2 samochody gaśnicze, podnośnik hydrauliczny i samochód ratownictwa drogowego.

HISTORIA Otwarcie JRG Kacku 2502 października 2003 roku to data ostatecznego oddania do użytku kolejnej nowej strażnicy w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Krzemowej 4. Obiekt, początkowo budowany jako jedna z 14 krajowych baz sprzęt specjalistycznego i ośrodek szkolenia pożarniczego dla potrzeb województwa pomorskiego, ostatecznie stał się siedzibą 4-tej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP na terenie miasta.

Tym razem wstęgę, przecięli Zastępca Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Piotr Buk, st. bryg. Piotr Świeczkowski Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek i Komendant Miejski PSP bryg. Tadeusz Kuchciński. Ważnym dla powodzenia inwestycji było sąsiedztwo istniejących i powstających wokół jednostki zakładów: Polifarb, VBW Clima i Vector. Ich rozbudowa doprowadziła do szybkiej realizacji pięknej drogi dojazdowej do strażnicy.

 

W trosce o najmłodszych

HISTORIA Zakonczenie X Bezpieczne Zycie 250Rok 2003 to także początek programu ,,Bezpieczne życie'' udostępnionego polskim szkołom podstawowym przez Szwedzką Ligę Obrony Cywilnej. Gdynia również podjęła wyzwanie i przy 4pomocy KM PSP wprowadziła go do II klas. Do roku 2012 -,,Kicia i Ruffi'' oraz ,,Zgubek'' -tak nazywają się główni bohaterowie programu -nauczyli blisko 10000 dzieci z 18 gdyńskich szkół podstawowych jak należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych podczas podróży w lesie, zakupów w hipermarketach i zabaw domowych.

W trosce o bezpieczeństwo obywateli miasta pracownicy Komendy Miejskiej opracowali ulotkę dotyczącą tlenku węgla -jego działania na organizm ludzki i procedur zapobiegania zatruciom tymże niebezpiecznym gazem.  

 

 

Kolejny jubileusz 

HISTORIA Sala dyspozytorska 25029 grudnia 2003 roku odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni. W uroczystościach wzięło udział szereg gości zaproszonych z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Prezydentem dr Wojciechem Szczurkiem na czele.

Jubileusz został połączony z otwarciem Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się na drugim piętrze budynku przy ulicy Władysława IV 12/14. Było to jedno z pierwszych w kraju zintegrowanych stanowisk przyjęcia zgłoszeń- wspólnych dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i miejskiej. Wyposażone w komputery, odpowiednie oprogramowanie, sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej, zapasowe źródło zasilania energetycznego, zaplecze 

HISTORIA Centrum monitoringu 250

dla sztabu akcji, salę do obsługi mediów oraz zaplecze socjalne dla dyspozytorów. Ogromną większość środków na utworzenie MCPR otrzymano z budżetu miasta Gdyni.

W celu właściwej współpracy pomiędzy służbami do budynku strażnicy został przeniesiony także Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM .

Dopełnieniem współpracy z WZKiOL oraz UM Gdynia było uruchomienie w 2010 roku w obiekcie KM PSP w Gdyni Centrum Oglądowego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Operatorzy monitoringu dysponują ponad 120 kamerami na terenie miasta w najbardziej newralgicznych, ze względu bezpieczeństwa i porządku, miejscach.

 

Nowi komendanci w Gdyni

HISTORIA Budynek warsztatowy JRG2 250W dniu 4-go lutego 2005 roku dotychczasowy Komendant Miejski PSP w Gdyni bryg. inż. Tadeusz Kuchciński awansował na stanowisko Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. W ten sposób ukoronował swój dziesięcioletni okres  służby w Gdyni.

Na stanowisko Komendanta Miejskiego powołany został bryg. mgr inż. Krzysztof Markiewicz dotychczasowy z-ca komendanta. Z-cami komendanta zostali st. kpt. Jacek Niewęgłowski- pełniący tę funkcję od marca 2003 r. oraz st. kpt. Mirosław Mendyka powołany na stanowisko 15-go lutego 2005 r. 

Wiosną 2005 roku zakończono także II etap rozbudowy strażnicy JRG Chyloni. Wybudowano budynek warsztatowy i plac wewnętrzny. Chylońska jednostka otrzymała nowy budynek magazynowy tworzący zaplecze do działań ratowniczych – magazyn sorbentu, środków gaśniczych oraz sprężarkownię do napełniania butli do aparatów powietrznych. Przekazanie obiektu odbyło się podczas uroczystości Dnia Strażaka.

 

75 lat ZSP w Gdyni

HISTORIA Jubileusz 75 ZSP 250W dniu 17 listopada 2008 roku, po porannej mszy świętej w kościele pod wezwaniem  Najświętszej Marii Panny, na placu przed Muzeum Miasta Gdyni a następnie w Muzeum  odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 75-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni. Uroczystość jubileuszu była okazją do przekazania sprzętu oraz uhonorowania zaproszonych gości oraz osób zasłużonych i weteranów służby pożarniczej okazjonalnymi medalami. Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością Pomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Rószkowski wraz z zastępcami, wicewojewoda Michał Owczarczak, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj.pomorskiego.

           

W okresie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni dokonano wymiany niemal całego taboru pojazdów pożarniczych, doposażono i rozwinięto działalność specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego.

Pojazdy i sprzęt ratowniczy gdyńskim strażakom był przekazywany podczas jubileuszy bądź obchodów Dnia Strażaka. Świętem samym w sobie było przekazanie takich pojazdów jak:

 • samochód ratownictwa chemicznego 1994 rok;
 • drabina mechaniczna SD- 37 – 2001 r.
 • podnośnik hydrauliczny SH- 42 – 2004 r.

Największe zmiany w wyposażeniu w pojazdy i sprzęt ratowniczo- gaśniczy zaszły w KM PSP w Gdyni w latach 2006-2013. W okresie tym, dzięki staraniom Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przy zaangażowaniu środków finansowych samorządu oraz dotacji unijnych, do KM PSP w Gdyni trafiło 17 pojazdów oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy. 

Najbardziej cennymi nabytkami w tym okresie były:

 • 2 ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze GCBA 5/24 dla JRG 3 i JRG 4 w 2009 r.;
 • ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBA 8/52 dla JRG 2 w 2011 r.;
 • lekki samochód rozpoznania chemicznego dla JRG 1 w 2011 r.;
 • podnośnik hydrauliczny SH 61 dla JRG 2 w 2012 r.;

HISTORIA przekazanie obowiazkow 250Od dnia 1 lipca 2013 roku doszło do zmiany na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni. Po 23 latach służby w gdyńskiej komendzie odszedł ze służby st.bryg. Krzysztof Markiewicz. Na stanowisko  komendanta miejskiego powołany został bryg. Arkadiusz Miłejko – dotychczasowy Naczelnik Wydziału Technicznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta i objęcia obowiązków przez nowego komendanta odbyła się w siedzibie komendy w dniu 28 czerwca 2013 r.

 

 

W dniu 20.12.2013 odbyły się uroczyste obchody 80 –tej rocznicy utworzenia w Gdyni Zawodowej Straży Pożarnej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Andrzej Rószkowski, Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Zygmunt Tomczonek. Akcentem rozpoczynającym uroczyste obchody była Msza Św. w kościele NMP Królowej Polski. Następnie na Placu Grunwaldzkim nastąpiło przekazanie pojazdów i sprzętu. Komenda Miejska PSP w Gdyni wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy, nośnik do przewozu kontenerów oraz kontener ze sprzętem ODO. Wartość przekazanego sprzętu wynosi ponad 1 700 tys. zł; W czasie uroczystości Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A  przekazał ciężki samochód gaśniczy Portowej Straży Pożarnej w Gdyni. Ponadto Pomorski Komendant Wojewódzki PSP przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie średni samochód gaśniczy, wycofany z użytkowania w KM PSP w Gdyni.

 Po przekazania sprzętu, w pięknej scenerii rozbudowanego Teatru Muzycznego w Gdyni, odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu 80 –lecia Zawodowej  Straży Pożarnej w Gdyni. W trakcie  akademii przybliżono przybyłym gościom historię ZSP oraz zaprezentowano, wydany na tą rocznicę, okazjonalny album prezentujący historię i dokonania gdyńskiej straży pożarnej oraz pokazujący funkcjonowanie Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych. W albumie zostały zaprezentowane także byłe i obecne zakładowe straże pożarne oraz ochotnicze straże pożarne z terenu Gdyni.

Akademia była także okazją do podsumowania oraz wręczenia nagród za konkurs plastyczny i turniej w halowej piłce nożnej, przeprowadzone jako imprezy około jubileuszowe.

Galeria zdjęć z uroczystości...

Okres ostatnich lat to także zmiany w obsadzie etatowej Komendy Miejskiej PSP w Gdyni.

W roku 1999 został rozwiązany Ośrodek Szkolenia PSP w Gdyni. Etaty po zlikwidowanym Ośrodku w liczbie 23 zasiliły gdyńską komendę i zostały w całości wykorzystane do obsadzenia JRG Gdynia Oksywie. Ponadto KM PSP w Gdyni otrzymała 9 etatów z JRG w Rumi, przejętej przez KP PSP Wejherowo. Dodatkowo 21 etatów zostały przekazane do KM PSP w Gdyni po zlikwidowanej w 2001 roku Zakładowej Straży Pożarnej PKP w Gdyni. Pozwoliło to na utworzenie załogi JRG nr 4. W czasie obowiązywania ustawy modernizacyjnej służb mundurowych w latach 2007-2009  decyzją Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  komenda gdyńska otrzymała dodatkowo 4 etaty funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

HISTORIA zaloga KM 250             W 2014 roku stan osobowy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni to 181 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych.  

 

Komendanci Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni w latach 1992- 2018:

Hieronim  KOSECKI                                       1992 – 1995

Zbigniew  BIZEWSKI                                      1995 – 2002

Tadeusz   KUCHCIŃSKI                                 2002 – 2005

Krzysztof   MARKIEWICZ                              2005 - 2013

Arkadiusz MIŁEJKO                                      2013 - 2017

Jacek NOGA                                                   2017

Marcin NOWAK                                              2017 - nadal