Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Sekcja ds. Finansowych

Główny Księgowy:

Katarzyna Zakowicz

Skład osobowy:

Anna Wiśniewska

Dorota Wilczewska

Do zakresu działania Sekcji ds. Finansowych należy realizacja następujących zadań:

  1. Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową.
  2. Prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej.
  3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej, zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, nadzorowaniu terminowego ściągania należności.
  4. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej.
  5. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).
  6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej.
  7. Prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).
  8. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.