Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Kierownik Sekcji:

st. kpt. Małgorzata Sieczkowska

Skład osobowy:

st. str. Anna Fojuth

Leszek Micewicz – samodzielne stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Beata Toczek

 Do zakresu działania Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych należy realizacja następujących zadań:

W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej.
 2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego.
 3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego.
 4. Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.
 5. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej.
 6. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 7. Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej.
 8. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej.
 9. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 10. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej.
 11. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego.
 12. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów.
 13. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.

W zakresie spraw kadrowych:

 1. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej.
 2. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 3. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 4. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 5. Realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.
 6. Realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego.
 7. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 8. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej.

W zakresie spraw obronnych:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej.
 2. Koordynowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. Prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych.
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przesyłane informacje niejawne.
 3. Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 4. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.