Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Wydział Operacyjny /SKKM

Naczelnik Wydziału:

 mł. bryg. Łukasz Płusa

Skład osobowy Wydziału:

mł. kpt. Paweł Przybyłowicz

mł. kpt. Jakub Friedenberger

 

ZADANIA WYDZIAŁU OPERACYJNEGO.

 1. W zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczo - gaśniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczo - gaśniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

 2. W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i KSR-G na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków Wydziału Operacyjnego,  strażaków pełniących nieetatową funkcje oficera w dyspozycji komendanta oraz dublerów SKKM.

 

SKKM PSP – STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP

Skład osobowy:

st. kpt. Krzysztof Urbaniak – dyżurny operacyjny – zmiana I
mł. kpt. Robert Kraskowski
st. sekc. Tomasz Czamajło

st. kpt. Dariusz Muża – dyżurny operacyjny – zmiana II
mł. ogn. Zbigniew Tyszka
st. sekc. Jakub Sejkowski

asp. Przemysław Jastrzębowski – zmiana III

st. ogn. Andrzej Mikoś
sekc.  Angelika Rewa