Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. Łukasz Płusa

Skład osobowy:

mł. kpt. Paweł Przybyłowicz

mł. kpt. Jakub Friedenberger

Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja następujących zadań:

W zakresie spraw operacyjnych:

 1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych.
 2. Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb.
 4. Koordynacja działań ratowniczych na obszarze powiatu.
 5. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 6. Analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 7. Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 8. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.
 9. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
 10. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
 11. Nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie.
 12. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.
 13. Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
 14. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG.
 15. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania.
 16. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską.
 17. Bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

W zakresie spraw szkoleniowych:

 1. Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i KSRG na obszarze powiatu.
 2. Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych.
 3. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu.
 4. Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego.

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP – skład osobowy:

 • st. kpt. Krzysztof Urbaniak – dyżurny operacyjny – zmiana I
 • mł. kpt. Robert Kraskowski
 • mł. ogn. Tomasz Czamajło
 • st. kpt. Dariusz Muża – dyżurny operacyjny – zmiana II
 • mł. ogn. Zbigniew Tyszka
 • mł. ogn. Jakub Sejkowski
 • asp. Przemysław Jastrzębowski – zmiana III
 • st. ogn. Andrzej Mikoś
 • st. sekc. Angelika Rewa